Kids Oughta be covered

1-888-540-5437

TTY 1-800-955-8771

Enfòmasyon sou timoun ki pa sitwayen

Kisa yo rele yon timoun ki pa sitwayen men ki kalifye?

An jeneral, timoun ki kalifye pou Florida KidCare fèt pou yo sitwayen ameriken. Toutfwa, pou gouvènman federal la gen kèk timoun ki pa sitwayen ki "etranje ki kalifye." Timoun sa yo kalifye. Epi sonje gen kèk moun ki pa t fèt Etazini men ki sitwayen ameriken.

Men egzanp timoun ki pa sitwayen ameriken men ki ka kalifye

 • Timoun ki gen rezidans pèmanan
 • Timoun ki refijye
 • Timoun nan azil
 • Timoun ki soti Kiba oubyen Ayiti
 • Timoun azyatik-ameriken
 • Amewo-endyen ki pa t fèt Etazini
 • Timoun ki nan depandans veteran oubyen pèsonèl lame ameriken nan sèvis aktif
 • Timoun ki Etazini tanporè pandan yon lane oubyen plis tan
 • Timoun yo te bat oubyen ki te viktim gwo mechanste nan men yon sitwayen ameriken ki koupab ka Violence Against Women Act
 • Timoun viktim trafik moun ki sètifye nan biwo imigrasyon pou refijye
 • Timoun ki gen viza imigrasyon espesyal pou iranyen ak afgan

Frequently Asked Questions

Èske pozisyon paran timoun lan nan imigrasyon enpòtan pou kalifikasyon timoun lan?

Non. Aplikasyon pou Florida KidCare pa gen okenn kesyon sou pozisyon paran timoun lan nan imigrasyon.

Èske Florida ap di Sèvis imigrasyon ak sitwayènte ameriken (USCIS) m ap fè yon aplikasyon pou Florida KidCare?

Non. Leta Florida pa ka bay USCIS okenn enfòmasyon sou moun k ap fè yon aplikasyon pou Florida KidCare oubyen pou benefis medical. (Toutfwa, yon rapò ka fèt sou moun k ap fè aplikasyon pou èd lajan oubyen pou food stamp si moun lan gen lòd final pou l depòte oubyen si moun lan pa legal isit la.) Sonje, se pozisyon imigrasyon timoun lan – men pa pozisyon paran an – ki enpòtan pou kalifikasyon nan Florida KidCare.

Èske lè mwen enskri yon timoun nan Florida KidCare l ap gen konsekans sou chanjman nan pozisyon mwen an ak USCIS?

Non. Règleman yo di swen medikal pa gen dwa sèvi pou anpeche antre Etazini, pou anpeche rezidans pèmanan, oubyen pou depòtasyon. (25 me 1999, anons sou règleman administratif pou tout ajans federal.)

Èske Medicaid pou timoun bay USCIS oubyen U.S. Department of State enfòmasyon sou sekirite sosyal ak salè mwen?

Non. Gen yon desizyon federal nan lane 1997 ki di enfòmasyon sa a dwe rete sekrè.

Èske nimewo sekrite sosyal mwen an obligatwa?

Non. Li pa obligatwa pou gen nimewo sekirite sosyal paran timoun lan. Toutfwa, Healthy Kids ka kontnye mande pou nimewo sekirite sosyal ou an pou verifye salè ou touche w oubyen pou verifikasyon nan lòt done elektwonik. Si w pa ka bay nimewo sekirite sosyal ou an li pa p gen okenn konsekans sou kalifikasyon pitit ou an nan Florida KidCare. Yon desizyon federal lane 1997 mande pou enfòmasyon an rete sekrè.

Èske se pou pitit mwen an gen nimewo sekirite sosyal?

Pou kalifye nan Florida KidCare, se pou pitit ou a gen nimewo sekirite sosyal amwenske li pa genyen. Si pitit ou pa gen nimewo sekirite sosyal, se pou w bay date ou te fè aplikasyon pou nimewo sekirite sosyal pou pitit ou a. Si pitit ou kalifye pou l resevwa Medicaid, se pou w ekri yon lèt pou konfimen ou te fè yon aplikasyon pou nimewo sekirite sosyal la.

Kijan pou mwen reponn kesyon sou nimewo sekirite sosyal nan anplikasyon KidCare lan?

Si pitit ou an gen yon nimewo sekirite sosyal, se pou ekri nimewo a sou aplikasyon an kote ki rezève pou li. Si w fè yon aplikasyon pou yon nimewo sekirite sosyal pou pitit ou a men w poko resevwa nimewo sekirite sosyal la, se pou w ekri dat ou te fè aplikasyon pou nimewo sekirite sosyal la sou liy kote li make "Dat aplikasyon SSN lan."

Si pitit ou a pa kalifye pou li gen yon nimewo sekirite sosyal oubyen w te eseye jwenn youn men ou pa t gen dwa fè aplikasyon an, se pou w ekri dat ou te eseye fè aplikasyon pou nimewo sekirite sosyal la sou liy kote li make "Dat aplikasyon SSN lan."

Si pitit ou a pa kalifye pou li gen yon nimewo sekirite sosyal men LI kalifye pou li gen Medicaid, Administrasyon Sekirite Sosyal la ap ba ou yon nimewo pou pitit ou a ka gen asirans maladi. Se pou w rele Depatman timoun ak fanmi lokal la pou yo ba ou yon lèt pou w pote ale nan biwo administrasyon sekirite sosyal la pou pitit ou a ka gen yon nimewo.

Si mwen enskri pitit mwen an nan pwogram KidCare lan, èske yo ka mande pou mwen remèt lajan an apre?

Non. Ni leta Florida ak ni USCIS ka mande pou ou remèt yon benefis legal ou resevwa. Epi yo pa p menm aksepte li menm si ou ta vle remèt li.

SIT ENTÈNÈT SA A ITILIZE ZOUTI ENFÒMASYON KI GEN LADANN BONBON YO AK LÒT TEKNOLOJI KI MENM JAN AN LÈ W ITILIZE SIT ENTÈNÈT SA A, OU DAKÒ POU ITILIZE ZOUTI SA YO. OU KA APRANN PLIS BAGAY SOU ZOUTI SA YO ISIT LA. SI W PA DAKÒ, PA SÈVI AK SIT ENTÈNÈT SA A.